Disclaimer

Inhoud
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kraam Inzicht.

Informatie
Kraam Inzicht besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Kraam Inzicht wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden in de weergegeven informatie. Kraam Inzicht behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren
Kraam Inzicht garandeert niet de foutloze werking van deze website. Kraam Inzicht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Verwijzingen
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kraam Inzicht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Kraam Inzicht behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Contact
Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen via info@kraaminzicht.nl of 030 - 658 62 10.

 

Tags: disclaimer, page