Zorgovereenkomst kraamzorgKraam Inzicht
Hessenweg 206
3731 JP  De Bilt
 
Hier komen uw voorletters en naam
Hier komt uw straat en huisnummer
Hier komt uw postcode en woonplaatsDatum: bevestigingsdatum (van Kraam Inzicht)
Betreft: inschrijfbevestiging en overeenkomen zorgovereenkomst


Geachte mevrouw ........................................................,


Hartelijk dank voor uw aanmelding. Hiermee bevestigen wij uw inschrijving bij Kraam Inzicht.
In deze inschrijfbevestiging zetten we alle afspraken rondom het verlenen van kraamzorg op een rij.
Tezamen met de algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de gemaakte afspraken in deze brief, vormt deze inschrijfbevestiging de zorgovereenkomst. De Algemene leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Kraam Inzicht vindt u op onze website www.kraaminzicht.nl bij Inschrijven en kunnen op schriftelijk verzoek via email worden toegestuurd.
 
U bent bij ons geregistreerd met de volgende gegevens, kloppen deze gegevens niet, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via het emailadres: info@kraaminzicht.nl

uw roepnaam
uw voorletters
uw inschrijfdatum
uw vermoedelijke bevallingsdatum
uw BSN-nummer
uw zorgverzekeraarsnaam
uw verzekerdennummer


Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maken we, in overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg, de volgende afspraken met u:

1.     In een intakegesprek met u stellen we de aard en omvang van de kraamzorg voor u vast. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Eén van onze medewerkers komt daarvoor bij u op huisbezoek voor de 34ste week van de zwangerschap. Deze indicatie wordt schriftelijk vastgesteld.
2.    a. Omdat u zich heeft ingeschreven vóór de 5e maand van de zwangerschap zullen wij ons uiterste best doen de geïndiceerde uren kraamzorg, bepaald op basis van het LIP, volledig te leveren.                                                                                         
b. Omdat u zich heeft ingeschreven na de 5e maand van de zwangerschap kunnen wij u alleen het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur verdeeld over 8 dagen) garanderen.
c. Omdat  u bevalt in de periode XX en/of in regio XX kunnen wij u de geïndiceerde zorg op basis van LIP niet garanderen. U ontvangt wel altijd het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur, verdeeld over 8 dagen). Bij instemming met de afspraken in deze zorgovereenkomst stemt u in met dit voorbehoud.
3.    Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden:
•    Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende ARBO-wetgeving. De belangrijkste ARBO-richtlijnen om de kraamverzorgende bij het verlenen van kraamzorg veilig en hygiënisch te laten werken, zijn op onze website te vinden bij Arbo-richtlijnen checklist en Downloads.
•    In onverhoopt acute gezondheidsbedreigende situaties, waar reanimatie geboden is, zal de kraamverzorgende ook bij het vinden van de zogenaamde ‘niet-reanimerenpenning’ van de NVVE wel reanimeren totdat de hulpdiensten gearriveerd zijn en de situatie overnemen.
•    Als cliënt vragen wij u onze werknemers met respect te behandelen en kennis te nemen van de regels rondom het opzeggen van zorg door de zorgaanbieder. Deze zijn te vinden in de algemene leveringsvoorwaarden (en de zorgweigeringsprocedure). Deze zorgweigeringsprocedure is opvraagbaar via info@kraaminzicht.nl.
Tijdens de intake zullen wij u over deze onderwerpen nader informeren.
4.    Wanneer u gebruik maakt van aanvullende (kraam)zorg bovenop de geïndiceerde kraamzorg en deze niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, bent u verplicht de kosten hiervan aan ons te vergoeden. Het uurtarief daarvoor is het max -tarief dat jaarlijks door de NZa (Nederlandsche Zorg autoriteit) wordt bepaald. Het tarief is ook bij ons opvraagbaar.
5.    Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van uw verzekering en uw indicatie en kunt u nakijken via de site van uw eigen zorgverzekeraar.
6.    Ten behoeve van verschillende doeleinden kunnen wij u om gegevens omtrent de zorgverlening vragen.
•    Wij zijn verplicht jaarlijks de kwaliteit van de zorg te meten. Hiertoe wordt o.a. geanonimiseerde informatie uit het zorgplan (kraamdossier) gebruikt.
•    Daarnaast kunnen wij u benaderen voor het meten van cliëntervaringen. We leveren uw gegevens uiteraard alleen, indien nodig, geanonimiseerd aan derden.
•    Wij zijn verplicht bij controles door zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat wij als kraamzorgaanbieder met uw zorgverzekeraar hebben), in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars. Ook deze gegevens zullen alleen geanonimiseerd worden verstrekt.
•    Als u akkoord gaat met deze zorgovereenkomst zullen wij na het beëindigen van de zorg uw gegevens en die van uw baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan (kraamdossier) kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.
7.    Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst om niet-medische redenen,- met uitzondering van verhuizing buiten het werkgebied van Kraam Inzicht,- of het niet nakomen van een afspraak voor een intakegesprek gelden de volgende annuleringskosten: beëindigen vòòr het intakegesprek € 50,-- en nà het intakegesprek € 125,--, niet nakomen van een intake afspraak: € 75,--.
8.    Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en schriftelijke bevestiging hiervan door ons.
9.    De overeenkomst kan door u als cliënt of ons als kraamzorgaanbieder worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden hoofdstuk 8 ‘Beëindiging van de overeenkomst’.

Indien u instemt met bovengenoemde afspraken in deze zorgovereenkomst hoeft u, zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, niets te doen en komt de zorgovereenkomst, na acceptatie door ons, automatisch tot stand. Indien u niet kunt instemmen met deze afspraken dient u ons binnen 7 dagen na datum van deze brief hierover schriftelijk te informeren.


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kraam Inzicht, telefoon 030 - 65 86 210  bereikbaar van ma. - vr . 09.00 u. – 17.00 u.

Kraam Inzicht
Hessenweg 206
3731 JP  De Bilt      


Met vriendelijke groet,

De heer G.G. de Wit, Directeur Ondersteunende Diensten                         hier komen uw voorletters en naam
                                                                                                                      bevestigingsdatum inschrijving
                                                                                                             

                                                                                

                                                                                                         

Tags: Zorgovereenkomst