Leveringsvoorwaarden

KraamInzicht hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg.

For English: General conditions for maternity care.

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

De aard en omvang van kraamzorg wordt bepaald op basis van het Landelijke Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen: LIP-formulier) Tijdens het intakegesprek rond de 7e maand zwangerschap, wordt deze indicatie schriftelijk vastgelegd in het kraamdossier. Wij leveren in ieder geval de minimale aantal kraamzorg uren van 24 uur (excl. partusassistentie) verdeeld over 6 tot 8 dagen. 

Digitale zorgverlening

Rond de 36e week van je zwangerschap ontvang je, in aanvulling op je fysieke basis kraamzorg, digitale zorgverlening door de Babymanger (onderdeel van Kraamzorg de Waarden) middels een account. Voor deze digitale zorg wordt 1 uur kraamzorg gedeclareerd. Bij start zorg is in overleg uitbreiding van digitale zorg mogelijk in de vorm van videobellen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan door via babymanager@kraaminzicht.nl 

Kosten

Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket.

Eigen bijdrage

Vraag bij je zorgverzekeraar na of je een wettelijke eigen bijdrage moet betalen voor de kraamzorguren. 

Intakegesprek

In de 7e maand van je zwangerschap nemen wij contact met je op om een afspraak in te plannen voor je intakegesprek. Heb je nog vragen, bel ons dan gerust op 030 - 658 62 10 of stuur een e-mail naar info@kraaminzicht.nl 

Werkomstandigheden

Werken in de kraamzorg brengt grote fysieke belasting met zich mee. Daarom vragen wij je aandacht voor de volgende punten:

  • Om rugklachten bij kraamverzorgende, verloskundige of huisarts te voorkomen, moet je bed een hoogte hebben van 80 centimeter, gemeten van de bovenkant van de matras tot aan de vloer. Deze verplichting geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Wanneer de hoogte van het bed niet aan de eisen voldoet wordt er geen zorg aan bed gegeven.
  • Je kunt niet bevallen of worden verzorgd op een waterbed. Je hebt in dat geval een ander bed nodig dat op goede werkhoogte kan worden gebracht.
  • Snoeren, stekkers en elektrische apparaten waarmee de kraamverzorgende werkt, moeten veilig zijn.
  • De plaats waar de kraamzorg wordt gegeven, moet eenvoudig bereikbaar zijn.
  • Op de verdieping waar de bevalling plaatsvindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.
  • Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte binnen het gezin, dan dien je dit tenminste voor de inzet van zorg telefonisch bij de Planning te melden, zodat onze medewerkers met beschermende middelen kunnen werken.Wanneer bij start zorg niet is voldaan aan deze voorwaarden of afspraken, dan kan dit consequenties hebben voor de wijze van zorglevering. 

Parkeren

Indien een kraamverzorgende parkeerkosten maakt komen deze volledig voor rekening van de cliënt. Deze dien je per dag af te rekenen met de kraamverzorgende, tenzij onderling anders wordt overeengekomen. Indien er een gratis parkeerplaats binnen redelijke loopafstand (max. 10 minuten) van het huis waar de zorg wordt verleend beschikbaar is, dan zal de kraamverzorgende daar parkeren. Bij het onjuist inregelen van de parkeermogelijkheid of onjuist inschakelen van de parkeer app voor de kraamverzorgende, wordt een eventuele parkeerboete hieruit voortvloeiend verhaald op jou als cliënt. 

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. KraamInzicht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Aansprakelijkheid

KraamInzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van €100,-- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise).

Huisdieren

Een huisdier moet goed gesocialiseerd zijn en mag geen agressief of afwijkend/afwerend gedrag vertonen. De begeleider moet het dier onder controle hebben. Onveilig gedrag van het dier kan consequenties hebben voor de wijze van zorgverlening. 

Cameratoezicht en rookvrije werkplek

Cameratoezicht in huis tijdens de uitvoering van kraamzorg is niet toegestaan, tenzij er een rechtvaardig belang geldt. Wij vragen dan ook om de camera uit te zetten op bepaalde tijdstippen.

Volgens de Tabakswet hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van onze medewerker. 

Annulering van de inschrijving

Indien er binnen 14 dagen schriftelijk via info@kraaminzicht.nl  wordt opgezegd/geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de inschrijving.
Ná 14 dagen worden de inschrijfkosten gedeclareerd bij je verzekering. Hoeveel die kosten zijn hangt af van je polisvoorwaarden. Indien er een intakegesprek heeft plaats gevonden, wordt deze ook gedeclareerd. 

Annulering van de intake

Indien er binnen 48 uur voor aanvang van de afgesproken intake wordt afgezegd, zullen de kosten voor de intake in rekening worden gebracht. Voor een huisbezoek is dat €94,77 en voor een telefonische intake is dat €39,98. Met uitzondering van een dringende medische reden.

Beëindigen van de zorg

De overeenkomst kan zowel door jou als cliënt als door ons worden beëindigd, zoals beschreven in de  Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg. Daadwerkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Meten kwaliteit van zorg

Wij zijn verplicht jaarlijks de kwaliteit van de zorg te meten. Hiertoe wordt o.a. de informatie uit het cliëntdossier gebruikt. De gegevens van de metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering en maatschappelijke verantwoording. Daarnaast kunnen wij u benaderen voor het meten van cliëntervaringen. De gegevens van de metingen van de cliëntervaringen worden gebruikt voor objectieve cliëntkeuzeinformatie, interne verbetering en maatschappelijke verantwoording. We leveren uw gegevens alleen, indien nodig, geanonimiseerd aan derden.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige. Na het beëindigen van de zorg worden uw gegevens en die van uw baby gezamenlijk met de verloskundige overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.

Privacy beleid

KraamInzicht hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben of een verbetersuggestie, klik dan hier!

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts. 

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

KraamInzicht is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Wij werken samen met diverse scholen en verschillende leertrajecten. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

KraamInzicht zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Eindevaluatie

 Na afsluiting van de zorg, ontvang je via de mail een uitnodiging om onze zorgverlening te evalueren. 

Inschrijven Kraamzorg?

Inschrijven Kraamzorg?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Schrijf je dan direct in!

Inschrijven kraamzorg